Welkom!

Welkom op de blogspot van de Puzzel van de Brugse Poort, een samenwerking tussen organisaties, diensten en bewoners van de Brugse Poort. Op deze blog vind je alle laatste nieuwtjes over de Puzzel, foto's, het Charter voor de Brugse Poort en zo veel meer. Op de hoogte blijven is eenvoudig: geef hieronder je emailadres in en je ontvangt meteen een bericht als er een nieuwe post is. Voor meer info over de Puzzel één adres: puzzelbrugsepoort@gmail.com.

dinsdag 9 juni 2015

Beste Puzzelaars,
samen met alle Puzzelaars (organisaties en bewoners) willen we informatie delen en meningen uitwisselen in verband met de 1,3 miljoen euro die de stad in de Brugse Poort wil besteden.
Dit op basis van de brief die we schreven naar het college en de pers (zie vorige post met onze brief die we hierover naar college en pers stuurden).
Het is onze bedoeling dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van wat hieromheen allemaal leeft en dat hierover in de buurt ook gedebatteerd wordt.
(Dit staat helemaal los van en zeker niet in de plaats van het breed inspraaktraject waarvoor we in onze brief pleitten).

Wil je beter op de hoogte zijn? Wil je je mening hierover wel eens kwijt?

Kom dan op dinsdag 23 juni 2015 om 20.15u naar het Buurtcentrum in het Kokerpark.
De cheque-uitnodiging hieronder past precies in je agenda !

Tot dan!
de stuurgroep van dé Puzzel

dinsdag 19 mei 2015

1,3 miljoen voor de Brugse Poort - brief aan het college - 11 mei 2015

Gent, 11 mei 2015


betreft: 1,3 miljoen voor de Brugse Poort


Het zal niemand verwonderen dat het antwoord van schepen Balthazar op een vraag van Astrid De Bruycker in de gemeenteraad van maandag 23 maart 2015 onze bijzondere aandacht trok. In dat antwoord geeft schepen Balthazar immers een aantal zaken te kennen waarover wij in crescendo stijl erg enthousiast zijn:

de overeenkomst tussen sogent en BVBA Adelaar Properties voor de aankoop van een stuk grond op de site Meubelfabriek in de Meibloemstraat is verstreken en werd niet verlengd;
de 1,3 miljoen € die voor deze aankoop + voor het oprichten van een gemeenschapsvoorziening begroot werd, blijft beschikbaar;
de 1,3 miljoen kan op deze site maar ook voor een ander doel aangewend worden; evident wel in de Brugse Poort;
de schepen heeft te kennen deze verschuiving van de middelen enkel te willen doen in grondige samenspraak met de buurt middels een inspraaktraject, waarbij ook oog moet zijn voor algemene noden in de wijk.


Met andere woorden: hier ligt voor de Brugse Poort iets heel moois op tafel, een fantastische én open kans.
Als stuurgroep van de Puzzel, die als netwerk van een 60-tal organisaties en diensten uit de Brugse Poort de belangen van en de solidariteit tussen haar bewoners probeert te behartigen, willen wij betreffende deze 1,3 miljoen € een sterk signaal aan het stadsbestuur geven.

Wij beseffen maar al te goed de uitzonderlijkheid van het feit dat dit groot bedrag de Brugse Poort te beurt valt. Dat de portemonnee voor onze buurt een tijdlang op de knip ging, is immers de heersende opinie sinds de inspanningen voor het stadsontwikkelingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. Zo'n uitzonderlijke gelegenheid moet je dus koesteren, wat voor ons betekent:

deze 1,3 miljoen moet op een rechtvaardige manier besteed worden met als leidmotief 'diversiteit': het is hoog tijd dat in de Brugse Poort werk gemaakt wordt van inclusie, door te investeren in infrastructuur en ondersteuning overeenkomstig de dromen en noden van de vele diverse gemeenschappen die er wonen. Het is een opdracht van de stedelijke overheid om ervoor te zorgen dat beschikbare middelen billijk over de buurt verdeeld worden.
Met trots mogen we stellen dat de Brugse Poort gekenmerkt wordt door sterke initiatieven geïnitieerd door creatieve en actieve bewoners en organisaties. Dit merk je ook aan het bloeiend sociaal leven in de buurt. We bewieroken de mensen die dit allemaal realiseren en koesteren deze initiatieven. Toch is dit plaatje in resultaat vaak te eenzijdig, te middenklasse en ook te wit.
het inspraaktraject voor de beslissing over de besteding van deze 1,3 miljoen moet op een democratische manier gebeuren met als leidmotief 'diepgang': zo'n diepgang kan enkel bereikt worden tijdens een breed en langzaam proces dat ervoor zorgt dat alle bewoners en organisaties van de Brugse Poort de kans krijgen hun stem te laten weerklinken en hiertoe bij te dragen.
Wij pleiten ervoor het geld niet onbedacht in de Brugse Poort te gooien zoals men dat doet met een handvol maïs in een kippenhok. Erg voorspelbaar zullen dan de 'usual suspects' met de beste korrels gaan lopen (ze kenden de kippenhoeder, ze wisten waar gevoederd werd, ze stonden er op tijd, waren fitter,...)

Om deze rechtvaardige en democratische gang van zaken te bevorderen, doen wij het voorstel om met een kleine fractie van het totaalbedrag een professionele kracht gedurende een bepaalde tijd (1 jaar?) exclusief te werk te stellen om een kwalitatief inspraaktraject te doorlopen en zo tot een resultaat te komen dat de diversiteitstoets kan doorstaan.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze inspraak-opdracht de volledige aandacht vraagt en dus niet kan toegevoegd worden aan lopende reeds bestaande taakomschrijvingen.

Hopende het college met dit signaal geïnspireerd te hebben en uitkijkend naar verder overleg hieromtrent,

vriendelijke groeten,
de stuurgroep van de Puzzel van de Brugse Poort

reactie schepen De Regge op brief tijdelijke invulling schooltje Malem - 12 mei 2015

Beste leden van de stuurgroep De Puzzel

In onderstaande mail heeft u naar aanleiding van het tijdelijk ter beschikking stellen van ruimte in de school Malem opmerkingen over de wijze waarop de stad Gent zijn anti-kraakbeleid uitvoert en vraagt u naar de link met het Fonds voor tijdelijke invullingen (subsidiekanaal bij dienst Beleidsparticipatie).
Alvast bedankt voor uw opmerkingen. Deze werden ondertussen besproken met de betrokken diensten en binnen het college, in wiens naam ik u antwoord.

Uw vraag naar een sterke binding tussen het (tijdelijk) invullen van leegstaande panden van de Stad en de wijkgerichte werkingen/organisaties wordt dan ook ter harte genomen. Dienst Vastgoedbeheer en Dienst Beleidsparticipatie zullen nauwer afstemmen indien een stadsgebouw leeg komt te staan.

Toch nog volgende ivm school Malem: tijdens de voorbije winterperiode dreigde het gebouw gedeeltelijk leeg te komen te staan. De kraakgevoeligheid van gebouwen verhoogt sterk in winterperiode. Het stadsbestuur diende dan ook kort op de bal te spelen. Er werd een contract met Transistor afgesloten net omwille van onderstaande redenen:
-      De garantie van een directe ingebruikname van het gebouw
-      De aandacht die vermeld in de beschrijving van de vzw in oprichting naar buurtgebonden werkingen
-      De oorspronkelijke periode van leegstand was tot eind 2015.

Naar aanleiding van uw schrijven hebben de diensten Vastgoedbeheer en Beleidsparticipatie Transistor gecontacteerd zodat de communicatie en contact met organisaties uit de omgeving vlotter verlopen. Een rondleiding in het gebouw wordt deze week georganiseerd, contactpersoon is Ilse Van Wambeke (wijkregisseur).
Het voorbije weekend heeft de Circusplaneet reeds gebruik gemaakt van de school voor de opening van de Kerk.

De Stad hanteert onderstaand drie-stappen plan bij panden die tijdelijk leeg komen staan vanuit een anti-kraak-/anti-inbraakbeleid. Dit wil zeggen dat het pand tijdelijk geen vaste huurder  heeft of het pand heeft nog geen bestemming op lange termijn. De redenen kunnen zijn: geplande renovatiewerken, geplande verkoop van het pand, huurder die zijn opzeg geeft en waarbij tijd nodig is om andere huurder te vinden, interne verhuis,…  De tijdelijkheid betreft initieel minder dan 1 jaar. Deze timing kan wel veranderen in de loop van het proces, doch daar heeft dienst Vastgoedbeheer bij het afsluiten van de contracten bezetting ter bede geen zicht noch vat op. Het 3-stappenplan bestaat uit volgende fasen:
1. Indien het onroerend goed voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse Wooncode, wordt het pand verhuurd door de dienst Wonen als noodwoning/transitwoning.
2. Indien het onroerend goed niet voldoet aan de voorwaarden van de Vlaamse Wooncode, wordt in eerste instantie een overeenkomst van bezetting ter bede voor tijdelijke terbeschikkingstelling van leegstaande panden afgesloten met vzw’s die een ruimtebehoefte hebben doorgegeven aan de Stad (of kunstenaars indien er geen vzw’s met ruimtebehoeften zijn die zich lenen tot invulling van betreffend pand).
3. Indien geen enkele derde geïnteresseerd is omwille van de specificiteit van het gebouw of de duurtijd van het gebruik wordt een firma worden aangesteld teneinde krakers te vermijden.
Zoals reeds vernoemd, het college wenst dan ook een betere afstemming tussen het toewijzen van tijdelijke leegstaande panden en de noden van de wijk waar het pand gelegen is. In het stappenplan dat de dienst Vastgoed hanteert, zal in stap 2 dit structureel ingebouwd worden.
In de praktijk komt stap 1 niet veel voor, de Stad heeft slechts een beperkt aantal woningen in eigendom.
De voorbije 2 jaar werden slechts per uitzondering contracten met anti-kraakfirma’s afgesloten. Door de grote vraag van vele verenigingen naar een (tijdelijk) onderkomen, houdt de Dienst Vastgoedbeheer meer rekening met dergelijke vragen.
VZW’s of individuele kunstenaars die interesse hebben in het tijdelijk gebruik van een pand, kunnen dan ook een ruimteaanvraag indienen bij de dienst Vastgoedbeheer. De Stad vraagt geen geldelijke vergoeding bij een bezetting ter bede, maar wel een geregelde aanwezigheid waarbij elke onregelmatigheid in het gebouw dient gemeld te worden.
Uit ervaring blijkt dat er meer kunstenaars dan vzw’s interesse hebben in dit tijdelijk gebruik, in hoofdzaak omwille van volgende redenen: de (slechte) staat van deze gebouwen, de beperkte aanwezigheid van nutsvoorzieningen en in hoofdzaak de onzekere timing van gebruik. De opzeg verloopt op 1 of 2 maanden om de definitieve bestemming van het gebouw niet in het gedrang te brengen. 

Wat betreft de subsidie waar u naar verwijst (het Fonds voor tijdelijke invullingen): dit reglement is erop gericht om vanuit de Stad de mogelijkheid te voorzien voor begeleiding en/of subsidies voor tijdelijke invullingen. Het initiatief ligt hier volledig bij de organisatoren van de tijdelijke invulling. De Stad faciliteert. Dit houdt geen engagement van de Stad in om locaties te zoeken en/of ter beschikking te stellen.

Met vriendelijke groeten
Namens het college van burgemeester en schepenen

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging
T 09/266.51.60
F 09/266.51.79
schepen.deregge@gent.be

Malem - tijdelijke invulling schooltje - brief van de Puzzel aan het college - 31 maart 2015


Gent, 31 maart 2015

Geachte burgemeester en schepenen,


– 2 brieven voor de prijs van 1 –
betreft: M a l e m– brief 1 –

Het stond al een tijdje op onze to-do-lijst: een welgemeende 'dankjewel' sturen naar allen die bijgedragen hebben aan de fantastische afloop van het verkoopdossier in Malem.
De aankoop door de Stad van het oude schoolgebouwtje om het te renoveren en aan de bestaande stadsschool het Eiland toe te voegen, evenals de aankoop door de Circusplaneet vzw van het kerkgebouw hebben ons heel blij gemaakt. Met De Puzzel* hebben we steeds gepleit voor sociale invullingen voor beide gebouwen ten bate van de bewoners van Malem en omliggende en zijn dan ook zeer blij met deze uitkomst.


– (open) brief 2 –

Gent houdt van haar kunstenaars en daar is de Brugse Poort niet anders in. Waar wij echter niet van houden, is van de manier waarop in Gent momenteel kunstenaars en 'mensen die de weg goed kennen' gefavoriseerd worden ten aanzien van organisaties met een eerder sociale insteek . Dit vinden wij des te jammerlijk wanneer het gaat om de toekenning van door de Stad gemedieerde tijdelijke invullingen. De laatste jaren groeide in het sociale middenveld de frustratie bij de vaststelling dat al te dikwijls de tijdelijke invulling van veel gebouwen (meestal middels vzw Nucleo) aan kunstenaars, die meestal geen lokale verankering hebben, toegekend wordt. Dat kunstenaars hier enthousiast toehappen, nemen wij hen niet kwalijk. Wel nemen we het beleid ter zake op de korrel aangezien op deze manier mensen en sectoren op een ondoorzichtige en dus oneerlijke manier moeten concurreren en tegenover elkaar komen te staan.

Het gebruik door de Stad van de tijdelijke invulling als anti-kraak maatregel en als opportuniteit voor experimentele creatievelingen heeft positieve en negatieve kenmerken en effecten. De gekende lopende initiatieven maken heel wat stedelijke energie los maar zetten met hun (inherente en toe te juichen) vraag naar verduurzaming lokaal bijkomende druk op de vraag naar beschikbare ruimte, bovenop de (dikwijls oude) reeds bestaande verzuchtingen van andere (sociale) initiatieven, die dikwijls niet eens de kracht en mogelijkheid hebben om aan tijdelijke invulling te doen. Initiatieven van sociaal kwetsbaren (niet blank, niet middenklasse) dreigen hierdoor nog sterker uit de boot te vallen. Hierover valt nog véél meer te zeggen, maar laat ons het houden bij de vaststelling dat het huidige gebruik van de tijdelijke invulling in Gent dringend geëvalueerd en bijgestuurd moet worden.

Waar het schoentje ook wringt, is in de manier waarop de tijdelijke invulling momenteel toegekend wordt.
Op de website van de Stad Gent lezen we: “Gent kiest, waar mogelijk, voor een vorm van tijdelijke invulling waarbij de ruimte tijdelijk beschikbaar wordt gesteld voor de bewoners. Zij kunnen er dan zelf initiatieven opzetten die het buurtleven ten goede komen.”. In het kader van het Fonds voor tijdelijke invullingen kan je een aanvraag voor subsidiëring (en begeleiding) indienen bij de Gebiedsgerichte Werking. Over welke sites of gebouwen tijdelijk ingevuld kunnen worden, wordt echter nergens democratisch gecommuniceerd.
Hoe het er in de realiteit echt aan toegaat, staat in schril contrast tot de bloemrijke (pro-bewoners, pro-buurt) tekst die we hierboven net citeerden en werd deze maand erg duidelijk met de toewijzing van de tijdelijke invulling van het schoolgebouwtje in Malem, de aanleiding voor deze brief.

Tijdens het buurtteam van maart 2015 vernamen we dat een kunstenaar (ja, één!, met een 'nog op te richten' vzw) de tijdelijke invulling van het schoolgebouwtje verkregen heeft. Naar wij vernemen had deze kunstenaar een dossier liggen op het bureau van de stedelijke ambtenaar die hierover beslissingen mag treffen (dienst Vastgoed). De vragen die wij ons hierbij stellen zijn: hoe komt een dossier op die tafel terecht? Wat moet in zo'n dossier staan? Wie beslist welk dossier in aanmerking komt? En last but not least: op welke basis wordt een toekenning gedaan?
Na de gewonnen strijd voor een sociale invulling voor de Malemse site, moeten we weer over gemiste kansen spreken en dat maakt ons erg teleurgesteld. Waarom werd deze tijdelijke invulling niet ín de buurt afgetast en mee bedacht? Waarom werd geen kans gegeven aan lokale groepen om de gebouwen tijdelijk in te vullen? We weten dat hiervoor kandidaten zijn, die al heel wat bewezen hebben of die zo'n kans erg nodig hebben. Ook kon aan een invulling gedacht worden die aansluit op hetgeen daar was en op hetgeen daar te gebeuren staat zodat nu reeds een begin gemaakt werd van de toekomstige uitbouw van het sociale leven in Malem. Nu krijgen al deze mensen te horen dat ze in overleg moeten gaan met de kunstenaar in kwestie, die binnen bepaalde contouren zelf over 'zijn' tijdelijke residentie kan heersen en beslist met wie hij al dan niet samenwerkt. Dat het hierbij helemaal niet over een korte periode gaat, is erg belangrijk. Bij langere invullingen lijkt het ons nog belangrijker om op een democratische manier de kans te geven aan lokale spelers om mee in te vullen.
Zijn wij nu boos op deze kunstenaar? Neen, want hij heeft opportunistisch gevraagd en gekregen. Op een beleid dat dit toelaat en dit in feite organiseert zijn we wel boos.

Wij vragen aan u het dossier betreffende de tijdelijke invulling van het schoolgebouwtje in Malem te herbekijken en het huidige beleid rond tijdelijke invullingen in de stad aan een grondige evaluatie te onderwerpen. Wij zijn zeer bereid om over beide zaken een gesprek aan te gaan en aan beide mee te werken.Met vriendelijke groeten,

de stuurgroep van de Puzzel*de Precaire Puzzel heet vanaf 2015 “De Puzzel”: een meer toegankelijke naam voor het moeilijk puzzelen aan nog steeds dezelfde precaire situaties in de Brugse Poort

donderdag 18 december 2014

Een vraag van de Werkgroep Wonen: het antwoord van Schepen Balthazar


Beste Meldpunt Leegstand, Geachte heer Balthazar,

In maart ontving u een lijst met vermoedelijke leegstand. Deze was het resultaat van de tweede leegstandstelling door de Werkgroep Wonen van De Puzzel van de Brugse Poort.
Is het mogelijk om ons op de hoogte te stellen van het uiteindelijke resultaat van jullie controle van die lijst?


Alvast bedankt!

Met hartelijke groeten,
De Precaire PuzzelBeste mensen van De Puzzel,

Allereerst mijn excuses voor dit laattijdige antwoord maar ik wachtte op bijkomende gegevens van de dienst Bouw- en Woontoezicht.

Hierbij bezorg ik jullie een overzicht van de controle door de dienst Bouw- en Woontoezicht van de lijst met adressen die jullie hebben doorgegeven voor leegstand. Hierbij werd nagegaan of de door jullie meegedeelde lijst panden ten onrechte niet zijn opgenomen in de inventaris van leegstaande panden.

In jullie lijst stonden 154 panden. 21 waren reeds opgenomen in de stedelijke inventaris van leegstand of ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen. Uit controle van de overige 133 panden blijkt dat  116 panden niet in aanmerking komen om in de stedelijke inventaris van leegstand op te nemen omwille van volgende redenen:

2de verblijf = 1
bedrijfsruimte = 1
building = 8
domicilie = 57
dubbel huisnummer = 5
geen eigenaar bekend = 1
geen huisnr opgegeven = 1
geen woonfunctie = 4
huisnummer niet in gebruik = 2
nog geen 12 maand = 11
recente bouwvergunning = 24
recente controle = 1

Bij de tabel past volgende toelichting:

 • 2de verblijf: de woning wordt bij dienst belasting aangegeven als 2de verblijf (jaarlijkse belasting van 1000€), komt niet in aanmerking voor opname in het leegstandsregister.
 • Bedrijfsruimte: het betreft een leegstaande bedrijfsruimte: niet van toepassing voor leegstandsregister als leegstaande woning.
 • Building: kadastraal gekend als building, er is bv geen inschrijving op het hoofdnummer maar wel op deelentiteiten (1A, 1B etc) + niet zichtbaar van openbare weg
 • Domicilie: er is een inschrijving in het bevolkingsregister (voor deze 57 adressen gingen de wijkagenten ter plaatse, slechts één blijkt leeg te staan ondanks domicilie, en werd opgenomen in leegstandsregister)
 • Dubbel huisnummer: het perceel heeft 2 huisnummers, één van de nummers heeft domicilie, betreft doorgaans één woning
 • Geen eigenaar bekend: eigenaar is overleden zonder erfgenamen of eigenaar is ambtshalve afgevoerd: er kan niemand aangeschreven worden
 • Geen huisnummer opgegeven: een melding zonder huisnummer kan niet onderzocht worden
 • Geen woonfunctie: het betreft andere functie dan wonen (handel, bergplaats…)
 • Huisnummer niet in gebruik: het huisnummer werd geschrapt in het bevolkingsregister
 • Nog geen 12 maand: domicilie wordt later nogmaals gecontroleerd, indien na  12 maand geen nieuwe inschrijving wordt een onderzoek ter plaatse gepland. Inmiddels zijn er 3 gecontroleerd (na verstrijken van de 12 maanden): 1 bleek leegstand, andere 2 bewoond. In 5 woningen is intussen wel een inschrijving. 3 staan nog in de planning voor onderzoek ter plaatse na verstrijken van de 12 maanden.
 • Recente bouwvergunning: er werd de laatste 24 maand een bouwvergunning aangevraagd/afgeleverd
 • Recente controle: op het moment van de melding was er net een onderzoek geweest

Bij de overige 17 panden werd verder onderzoek verricht.

Uit controle van deze panden blijkt na onderzoek ter plaatse dat er 9 bewoond zijn. De overige  8 panden zijn opgenomen in het leegstandsregister en kunnen ook tot belasting leiden.
Daarnaast geef ik ook graag mee dat het College voor de drie hoekpanden aan de Rooigemlaan op 21 augustus 2014 een bouwvergunning heeft afgeleverd voor het bouwen van een collectieve verblijfsaccommodatie voor zorgbehoevenden. Deze zullen gesloopt en heropgebouwd worden.
 
Voor de beluikwoningen aan de Abrikoosstraat  werd aan de directie van WoninGent gevraagd om maatregelen te treffen. Enkele woningen hier blijken niet verhuurbaar omdat zij niet meer voldoen aan de eisen van de Vlaamse Wooncode.  Renovatie blijkt voor sommige woningen niet mogelijk binnen de zeer strikte normen voor sociale huisvesting. Indien renovatie tot een woning die voldoet aan de normen voor sociale woningen niet mogelijk is, zal verkoop overwogen worden. In afwachting hiervan zullen zij ter beschikking gesteld worden van Nucleo als atelier.

Ik hoop dat hiermee duidelijkheid gebracht is over de concrete vragen.

Meldingen van vermoedelijke gevallen van leegstand kunnen steeds overgemaakt worden op leegstand@gent.be.

Ik luister graag naar suggesties en blijf de strijd tegen leegstand bijzonder belangrijk vinden.

Met vriendelijke groeten,

Tom Balthazar

Schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen voor de stad Gent